jaarrekening 2018

Financiëel

De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 zoals

vastgesteld op 13 maart 2019. Bedragen in euro’s.

 

Staat van baten en lasten.

 

2018                    2017

Baten

-vrijwillige bijdragen                   5.834                    6.359

-schenkingen, vrienden              3.091                    2.405

8.925                     8.764

Lasten

-musici en vleugelkosten           8.407                     8.809

-bloemen, alg. kosten en

dotatie voorziening                    1.509                     1.581

9.916                 10.390

Nadelig saldo                                           –991                –-1.626

-rente, subsidie  en

incidentele baten                                      1.050                  1.244

Voordelig- resp. nadelig saldo                     59                 –- 382

=====                 =====

 

Balans per 31 december.

 

Activa

-geldmiddelen                             5.866                        6.609

-fonds restauratie                        2.950                        2.000

8.816                       8.609

=====                    =====

 

Passiva

-stichtingsvermogen                   5.866                          5.807

-voorziening restauratie              2.950                          2.000

-overlopende posten                        —                               802

8.816                     8.609

=====                 =====

 

Voorziening restauratie

-stand per 1 januari                                      2.000                  1.500

-gift Con Brio                                                 450                      –-

-toevoeging t.l.v. rek. baten en lasten         500                      500

-stand per 31 december                             2.950                   2.000

======               =====

 

Stichtingsvermogen

-stand per 1 januari                                        5.807                  6.189

-voordelig-,resp.nadelig saldo boekjaar           59                  –-382

-stand per 31 december                                5.866                  5.807

======              ======

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 maart 2019.

J.B.M.van Loon voorzitter

J.M.Ramakers secretaris

L.J.M.Fernig penningmeester

H.Bouma

Mw. T.H.J.M. Bruning

Mw. R.J.Th.M. Ceulen

Mw. A. Kaanen-Lansink