ANBI

GOEDGEKEURD DOEL: ANBI

Naam:

Stichting tot Instandhouding van het Cultureel Erfgoed van Vessem, met name het Kerkgebouw van de Sint Lambertusparochie te Vessem.

Verkort: Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem

Fiscaal nummer:

8223.21.816

Contactgegevens:

J.M. Ramakers, secretaris

Postels Huufke 7, 5512 AT Vessem

email :  behoudlambertuskerk@gmail.com


Bestuurssamenstelling:

mr. J.B.M. van Loon, voorzitter

ir. J.M. Ramakers, secretaris

L.J.M. Fernig, R.A., penningmeester

prof.dr. H.E.E. Bouma

mw. T.H.J.M. Bruning

mw. A. Kaanen-Lansink

mw. H. Lanting

Doelstelling:

Het ondersteunen van het behoud van het cultureel erfgoed in Vessem en van de Sint Lambertuskerk te Vessem in het bijzonder; voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door gelden aan te trekken van overheidsinstellingen, het bedrijfsleven, culturele en andere organisaties en van particulieren, voorts door het organiseren van acties in de ruimste zin van het woord.

Uitgeoefende activiteiten:

Teneinde het draagvlak voor behoud van de kerk als cultureel erfgoed te vergroten is in 2011 door het bestuur besloten tot het organiseren van concerten, die passend zijn voor een kerk. Evenals in voorgaande jaren zijn in 2017 concerten georganiseerd waarbij het aantal toehoorders tussen 50 en 100 lag. Ook voor 2018 is er weer een programma opgesteld van 11 concerten en 4 concerten op zondagmiddag. Bekendmaking is via gratis publicatie in de regionale media en via e-mail aankondigingen ongeveer een week voor elk concert naar inmiddels ca 225 adressen. De concerten zijn gratis toegankelijk, wat een voorwaarde is van het kerkbestuur en de onkosten worden deels opgevangen door een bijdrage voor de concertkosten na afloop en deels door giften van particulieren en door subsidies.

Het streven is er op gericht om meer vrienden van de Stichting aan te trekken en sponsers te zoeken van locale en regionale bedrijven teneinde een sluitende begroting te verwezenlijken.

Groot onderhoud aan de kerk, met name restauratie van voegwerk en leien van de toren en restauratie van de 140 m lange muur rondom de kerk, zal te zijner tijd grote bedragen vereisen, waarvoor alsdan aparte acties gevoerd moeten worden.