bestuur

Bestuurssamenstelling:

mr. J. B. M. van Loon, voorzitter

ir. J. M. Ramakers, secretaris

L. J. M. Fernig, R.A., penningmeester

prof. em. dr. H. Bouma

mw. T. H. J. M. Bruning

mw. A. Kaanen-Lansink

mw. A. J. W. Lanting

 

Beleidsplan:

 

Doelstelling:

Het ondersteunen van het behoud van het cultureel erfgoed in Vessem en van de Sint Lambertuskerk te Vessem in het bijzonder; voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden aan te trekken van overheidsinstellingen, het bedrijfsleven, culturele en andere organisaties en van particulieren, voorts door het organiseren van acties in de ruimste zin van het woord.

Uitgeoefende activiteiten:

Teneinde het draagvlak voor behoud van de kerk als cultureel erfgoed te vergroten, is in 2011 door het bestuur besloten tot het organiseren van concerten, die passend zijn voor een kerk. Evenals in voorgaande jaren zijn in 2016 concerten georganiseerd waarbij het aantal toehoorders tussen 50 en 100 lag. Ook voor 2017 is er weer een programma opgesteld van 11 concerten en 4 concerten op zondagmiddag. Bekendmaking is via gratis publicatie in de regionale media en via e-mail aankondigingen ongeveer een week voor elk concert naar inmiddels ca 225 adressen. De concerten zijn gratis toegankelijk, wat een voorwaarde is van het kerkbestuur en de onkosten worden deels opgevangen door een bijdrage in de concertkosten na afloop en deels door giften van particulieren en door subsidies.

Groot onderhoud aan de kerk, met name restauratie van voegwerk en leien van de toren, en restauratie van de 140 m lange muur rondom de kerk, zal te zijner tijd grote bedragen vereisen, waarvoor alsdan aparte acties gevoerd moeten worden.