jaarrekening 2020

JAARREKENING 2020

De volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten
2020 2019
Baten
vrijwillige bijdragen € 2.045 € 6.385
schenkingen vrienden € 2.450 € 2.076
€ 4.495 € 8.461
Lasten
musici en vleugelkosten € 4.621 € 7.850
bloemen, alg. kosten en
dotatie voorziening € 877 € 1.824
€ 5.498 € 9.674
nadelig saldo € -1.003 € -1.213
rente en incidentele baten € -99 € 1.538
voordelig resp. nadelig saldo € -1.102 € 325
Balans per 31 december
2020 2019
Activa:
geldmiddelen € 5.489 € 6.491
fonds restauratie € 3.950 € 3.450
€ 9.439 € 9.941
Passiva:
stichtingsvermogen € 5.089 € 6.191
voorziening restauratie € 3.950 € 3.450
overlopende posten € 400 € 300
€ 9.439 € 9.941
Voorziening restauratie:
stand per 1 januari € 3.450 € 2.950
toevoeging t.l.v. rek. baten en lasten € 500 € 500
stand per 31 december € 3.950 € 3.450
Stichtingsvermogen:
stand per 1 januari € 6.191 € 5.866
voordelig saldo boekjaar € -1.102 € 325
stand per 31 december € 5.089 € 6.191