jaarrekening 2021

Verkorte jaarrekening 2021
De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2021
  Staat van baten en lasten
 Baten 2021     2020
vrijwillige bijdragen € 4.247     € 2.045  
schenkingen vrienden € 3.450     € 2.450  
Rabo clubsupport € 204        
    € 7.901     € 4.495
           
Lasten          
musici en vleugelkosten € 3.971     € 4.621  
bloemen, alg. kosten en € 1.575     € 377  
reservering restauratie € 500     € 500  
    € 6.046     € 5.498
saldo   € 1.854     € -1.003
rente en incidentele baten   € -235     € -99
voordelig resp. nadelig saldo   € 1.619     € -1.102
           
  Balans per 31 december
 Activa:                 2021   2020
geldmiddelen € 6.708   € 5.489  
fonds restauratie € 4.450   € 3.950  
  € 11.158     € 9.439
Passiva:      
stichtingsvermogen € 6.708     € 5.089
voorziening restauratie € 4.450     € 3.650
overlopende posten       € 400
    € 11.158   € 9.439
Voorziening restauratie:      
stand per 1 januari € 3.950     € 3.450
toevoeging t.l.v. resultaat € 500     € 500
stand per 31 december € 4.450     € 3.950
           
Stichtingsvermogen:          
stand per 1 januari   € 5.089     € 6.191
voordelig saldo boekjaar   € 1.619     € -1.102
stand per 31 december   € 6.708     € 5.089

 

Activiteitenverslag boekjaar 2021 (kort)

In verband met de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus/Covid-19, heeft het bestuur ook in 2021 een groot deel van het jaarprogramma moeten annuleren. Van de elf geplande concerten hebben er zes, met een beperkte bezetting van de kerk, doorgang gevonden. (zie: Concertoverzicht 2021)

Vrijwel alle musici van wie de concerten in 2020 en 2021 werden geannuleerd zijn, zodra de maatregelen dit toelieten, bereid gevonden in de tweede helft van 2021 alsnog in de kerk te komen spelen. De Stichting Behoud Lambertuskerk is hen zeer erkentelijk. Hierdoor werd het mogelijk om, ondanks een gebroken concertjaar, een kwalitatief, mooi en hoogwaardig programma aan te kunnen bieden.

In augustus 2020 heeft het bestuur voor de Vrienden en relaties van de stichting Behoud Lambertuskerk als dank voor de steun van de serie ‘Concert in de kerk’ een besloten concert georganiseerd in de brouwerijtuin van de Gouden Leeuw. In 2022 bestaat de stichting Behoud Lambertuskerk 12,5 jaar. Met het oog op dit jubileum heeft het bestuur besloten opnieuw een concert voor de Vrienden en relaties te organiseren. Dit jubileumconcert zal in het derde kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Eind 2021 is besloten een dotatie te doen aan het restauratiefonds van € 500,–.