jaarrekening 2020

JAARREKENING 2020

De volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten
2020 2019
Baten
vrijwillige bijdragen € 2.045 € 6.385
schenkingen vrienden € 2.450 € 2.076
€ 4.495 € 8.461
Lasten
musici en vleugelkosten € 4.621 € 7.850
bloemen, alg. kosten en
dotatie voorziening € 877 € 1.824
€ 5.498 € 9.674
nadelig saldo € -1.003 € -1.213
rente en incidentele baten € -99 € 1.538
voordelig resp. nadelig saldo € -1.102 € 325
Balans per 31 december
2020 2019
Activa:
geldmiddelen € 5.489 € 6.491
fonds restauratie € 3.950 € 3.450
€ 9.439 € 9.941
Passiva:
stichtingsvermogen € 5.089 € 6.191
voorziening restauratie € 3.950 € 3.450
overlopende posten € 400 € 300
€ 9.439 € 9.941
Voorziening restauratie:
stand per 1 januari € 3.450 € 2.950
toevoeging t.l.v. rek. baten en lasten € 500 € 500
stand per 31 december € 3.950 € 3.450
Stichtingsvermogen:
stand per 1 januari € 6.191 € 5.866
voordelig saldo boekjaar € -1.102 € 325
stand per 31 december € 5.089 € 6.191

Activiteitenverslag boekjaar 2020 (kort)

In verband met de overheidsmaatregelen vanwege corona/Covid-19 heeft het bestuur in 2020 een groot deel van het jaarprogramma moeten annuleren. Van de elf geplande concerten hebben er vijf, deels in aangepaste vorm, doorgang gevonden. (zie: Concertoverzicht 2020)

In mei 2020 heeft het bestuur een besluit genomen om alle musici voor de geannuleerde concerten tegemoet te komen en hen een gedeeltelijke vergoeding te betalen. De stichting had geen inkomsten uit de afgelaste concerten. Veel van de musici wiens concerten geannuleerd werden, zegden toe in 2021 opnieuw te willen komen spelen. Mede hierdoor heeft de Stichting Behoud Lambertskerk voor 2021 een kwalitatief, mooi en hoogwaardig programma kunnen aanbieden.

In augustus 2020 heeft het bestuur voor de Vrienden van de stichting Lambertuskerk een besloten concert georganiseerd in de brouwerijtuin van de Gouden Leeuw als dank voor de steun ten behoeve van de serie ‘Concert in de kerk’ in Vessem.

Eind 2020 is besloten toch een dotatie te doen aan het restauratiefonds, en is het uiteindelijke financiële verlies beperkt gebleven tot € 1.102,–.