jaarrekening 2019

De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2019
Staat van baten en lasten
2019 2018
Baten
vrijwillige bijdragen € 6.385,00 € 5.834,00
schenkingen vrienden € 2.076,00 € 3.091,00
€ 8.461,00 € 8.925,00
Lasten
musici en vleugelkosten € 7.850,00 € 8.407,00
bloemen, alg. kosten en
dotatie voorziening € 1.824,00 € 1.509,00
€ 9.674,00 € 9.916,00
nadelig saldo -€ 1.213,00 -€ 991,00
rente en incidentele baten € 1.538,00 € 300,00
voordelig resp. nadelig saldo € 325,00 -€ 691,00
Bijzondere bate, subsidie 2017 € 750,00
Voordelig saldo € 325,00 € 59,00
Balans per 31 december
2019 2018
Activa:
geldmiddelen € 6.491,00 € 5.866,00
fonds restauratie € 3.450,00 € 2.950,00
€ 9.941,00 € 8.816,00
Passiva:
stichtingsvermogen € 6.191,00 € 5.866,00
voorziening restauratie € 3.450,00 € 2.950,00
overlopende posten € 300,00
€ 9.941,00 € 8.816,00
Voorziening restauratie:
stand per 1 januari € 2.950,00 € 2.000,00
gift Con Brio met passie € 450,00
toevoeging t.l.v. rek. baten en lasten € 500,00 € 500,00
stand per 31 december € 3.450,00 € 2.950,00
Stichtingsvermogen:
stand per 1 januari € 5.866,00 € 5.807,00
voordelig saldo boekjaar € 325,00 € 59,00
stand per 31 december € 6.191,00 € 5.866,00