jaarrekening 2023

Verkorte jaarrekening 2023

De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2023

2023 2022
Baten
Vrijwillige bijdragen € 9.056 € 7.812
Schenkingen vrienden € 5.190 € 5.475
Benefietconcert € 2.287
Overige baten € 253 € 756
€ 14.498 € 16.330
Lasten
Concertkosten € 8.753 € 7.748
Alg. kosten € 2.021 € 819
Dotatie voorziening verbouwing € 500 € 500
Dotatie voorziening vleugel € 1.000
Vriendenconcert € 1.468
Benefietconcert Oekraïne € 2.287
€ 11.274 € 13.822
Sub totaal € 3.224 € 2.508
Subsidies en giften t.b.v. aanschaf vleugel € 6.395
Aanschaf vleugel € -14.105
Rente en incidentele baten € -27 € -248
Saldo inkomsten – uitgaven € -4.513 € 2.260
Balans 31 december Balans  31 december
2023 2022
Activa:
Vaste activa € 14.105 € 0
Rekening Rabo € 553 € 918
Spaarrekening Rabo € 10.000 € 14.000
€ 24.658 € 14.918
Passiva:
Stichtingsvermogen € 19.208 € 5.968
Voorziening restauratie € 5.450 € 4.950
Voorziening nieuwe vleugel € 4.000
Overlopende posten
€ 24.658 € 14.918

Activiteitenverslag boekjaar 2023 (kort)

Het bestuur kijkt met een tevreden blik terug op 2023. De agenda was goed gevuld met maar liefst dertien concerten.

De gebruikelijke winterstop van januari en december werd dit jaar benut om jonge musici een podium te bieden. In 2022 werd hiervoor een samenwerking opgezet met stichting Koos de Roos. Deze stichting biedt talentvolle musici de mogelijkheid om studies en masterclasses in binnen- en buitenland te volgen en deel te nemen aan belangrijke concoursen.

Daarnaast was er nóg een bijzondere samenwerking. Met Pelgrimsherberg Kafarnaüm werd een middagprogramma georganiseerd met een lezing en een wandeling vanuit de herberg en een afsluitend concert in de St. Lambertuskerk.

De rest van het jaarprogramma bood veel afwisseling, variërend van mazurki van Chopin door Maurice Lammerts van Bueren tot cellosuites van Bach door Willem Stam. Daarnaast waren er optredens van het Scalda Quartet, het Alafia Ensemble, het Lumen Ensemble, van James Oessi en Djuwa Mroivili en werd een  orgelconcert geprogrammeerd. Dit jaar werd het orgel bespeeld door Laurens de Man die in maart 2024 de Nederlandse Muziekprijs krijgt uitgereikt.

Om ook concertbezoekers achter in de kerk beter te kunnen faciliteren heeft het bestuur in 2023 videoapparatuur aangeschaft. Het scherm wordt ook ingezet voor programma-aankondigingen en mededelingen.

In november 2023 startte het bestuur een actie om de vleugel die de stichting sinds de oprichting in langdurige bruikleen heeft, te vervangen door een kleiner exemplaar, met een geluidskwaliteit die beter past bij de relatief kleine kerk. Om deze vleugel te kunnen bekostigen werden subsidieaanvragen gedaan bij  het Cultuurfonds, de Rabobank en bij de gemeente Eersel. Daarnaast werd het initiatief met giften ondersteund door de Vrienden van de stichting en door ondernemers uit de regio. Maar ook uit de Vessemse gemeenschap kwamen gulle bijdragen. Het bestuur is enorm blij met de breed gedragen steun voor dit project! In januari 2024 werd de nieuwe vleugel met een solostuk door Aude Van De Keere in een volle kerk officieel in gebruik genomen.

Het bestuur is ook dit jaar weer erkentelijk voor de bijdragen aan de kerkconcerten door de Vrienden van de St. Lambertuskerk. De afgelopen  jaren heeft het bestuur een aantal keer activiteiten georganiseerd voor de Vrienden van de stichting. In 2020 werd een concert georganiseerd in de Brouwerijtuin van de v.m. Gouden Leeuw en ook in 2022 werd het 12,5 jarig bestaan van de stichting gevierd met een speciaal concert voor Vrienden en betrokkenen bij dit initiatief. Voor het vijftienjarig bestaan van de stichting zijn al plannen in ontwikkeling. Deze gaat het bestuur t.z.t. bekendmaken.

Eind 2023 is weer een dotatie gedaan van € 500,– aan het restauratiefonds.